Doradca Restrukturyzacyjny Marcin Jawor
numer licencji 1279

Wierzytelności

Syndyk MARTEN Sp. z o. o. w upadłości w Marklowicach w toku postępowania upadłościowego sygn. akt: XII GUp 234/19 toczącego się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach ogłasza o przetargu na sprzedaż wierzytelności przysługujących Upadłemu, szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu Przetargu.
Zasady sprzedaży wierzytelności, wzór oferty oraz wykaz wierzytelności są dostępne na stronie internetowej: http://syndyk.marcinjawor.pl
Pisemne oferty zgodne ze wzorem należy składać w terminie do dnia 2 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice z dopiskiem
„MARTEN – OFERTA WIERZYTELNOŚCI – NIE OTWIERAĆ”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.
Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Ewy Kuźniak w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 13
dnia 3 czerwca 2022 r. o godz. 12:00.
Z materiałami dotyczącymi wierzytelności można zapoznać się w Biurze Syndyka w godzinach od 9:30 do 15:00
po uprzednim umówieniu się.
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 881 575 492 lub 797 599 064.

OFERTA

REGULAMIN

WIERZYTELNOŚCI

Kontakt

Email

marcin.jawor@syndyk.katowice.pl
marcin.jawor@adwokatjawor.pl
marcinjawor16@wp.pl

Created with Mobirise ‌

Offline Site Builder