Doradca Restrukturyzacyjny 
Marcin Jawor
numer licencji 1279

Wierzytelności

Syndyk MARTEN Sp. z o. o. w upadłości w Marklowicach w toku postępowania upadłościowego sygn. akt: XII GUp 234/19 toczącego się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
ogłasza o przetargu na sprzedaż wierzytelności przysługujących Upadłemu, szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu Przetargu.

Zasady sprzedaży wierzytelności, wzór oferty oraz wykaz wierzytelności są dostępne na stronie internetowej: http://syndyk.marcinjawor.pl

Pisemne oferty zgodne ze wzorem należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2023 r. do godz. 15:00 osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres:
Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice z dopiskiem „MARTEN – OFERTA WIERZYTELNOŚCI – NIE OTWIERAĆ”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Ewy Kuźniak w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 13
dnia 24 lutego 2023 r. o godz. 10:00.

Z materiałami dotyczącymi wierzytelności można zapoznać się w Biurze Syndyka w godzinach od 9:30 do 15:00 po uprzednim umówieniu się.
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 881 575 492 lub 797 599 064.

OFERTA

REGULAMIN

WIERZYTELNOŚCI

Kontakt

Email

marcin.jawor@syndyk.katowice.pl
marcin.jawor@adwokatjawor.pl
marcinjawor16@wp.pl

Designed with ‌

HTML Maker